Contacte Tel. 93 860 17 29 Fax. 93 870 60 17 info@davilans.com

Serveis


Llista de serveis


Treballem per que la seva empresa, tingui el personal adequat, a cada lloc de treball, motivat, implicat i satisfet amb la seva feina.

Desenvolupem i implantem serveis segons les necessitats i estructures dels nostres clients, mantenint la seva constant avaluació i millora contínua.

Comptem amb una base tecnologica, que ens permet poder efectuar amb caracter immediat les tramitacions via web directament amb els diferents organismes oficials com la Seguretat Social, Agencia Tributaria, Registre Mercantil o DGT. Així com una Area de Clients feta a mida perque el client pugui consultar l'estat de les seves gestions en temps real mitjançant la nostra pagina web.

La nostra missió és tramitar, gestionar i resoldre tots els dubtes, incidencies i obligacions que li sorgeixin en la seva activitat empresarial i institucional diaria i, sobretot, proposar de manera continuada totes aquelles idees que contribueixin eficaçment a la millora de la qualitat de gestió i al increment dels resultats.

La nostra activitat esta enfocada basicament a la petita i mitjana empresa (PIME) de tots els sectors i formes jurídiques, tant autonoms, com comunitats de béns, o Societats Limitades o anonimes, a les quals prestem serveis laborals, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de comptabilitat, de gestió d'impostos, assegurances generals, finançament, etc., en una assessoria "a la carta".

Les nostres arees d'especialització es desenvolupen en l'ambit mercantil, comptable, fiscal, estrangeria, laboral, consultoria empresarial i recursos humans, aportant un servei integral i totalment adaptat al costat d'una dilatada experiencia professional.

Per tant, les diferents arees de negoci a les quals ens dediquem són les següents:


AUDITORIA SOCIO-LABORAL

L'area d'Assessoria Laboral té una gran importancia per a les empreses, esta íntimament relacionada amb l'Assessoria Fiscal. La legislació laboral és molt canviant, requerint a les empreses un esforç permanent per estar actualitzats. Al nostre despatx advocats i graduats socials s'encarrega de la gestió i assessorament en l'ambit de la jurisdicció social, orientant als clients de la modalitat de contractació que més li convé, ajudes i subvencions, confecció de les nomines del personal, liquidacions de la seguretat Social i assistencia davant la inspecció laboral.

Realitzem assessoria, consultoria, gestió i tramitació de tots els aspectes legals i administratius integrats en l'ampli camp del Dret Social.

Els serveis professionals del Gestor Laboral van dirigits al correcte i exhaustiu compliment de les obligacions normatives en l'ambit del Dret del Treball i de la Seguretat Social, així com la gestió i administració dels Recursos Humans.

Previament a la concertació del servei laboral, efectuem sense cap cost una auditoria socio-laboral de l'empresa, amb els seus documents, contractes, rebuts de salaris, etc.

L'equip professional i mitjans amb que compta el departament ens permet donar resposta en temps real en l'afiliació dels treballadors, redacció de contractes de treball, confecció de rebuts de salaris, liquidacions, liquidacions d'assegurances socials, estudis de costos, relacions bancaries , sent telematica practicament totes les gestions amb l'administració.

L'estructura de Serveis i Marketing Davilans Consultors, S.L. permet que puguem abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l'experiencia i la prudencia que ens caracteritza, per oferir al client el que més li convé en cada moment.

Dins de les gestions més comuns trobem les següents:

 • Informe de legalitat
 • Due diligence laboral
 • Assessorament en millora de processos.
 • Pre-inspeccions de treball.


ASSESSORIA COMPTABLE

L'Area d'Assessoria Comptable compta amb personal altament qualificat per atendre a les necessitats de cada client.

La comptabilitat s'elabora en base a la documentació que ens proporcioni i que un cop processada i comprovada, s'analitza per intentar ajudar a optimitzar la seva gestió.

Per tant, la correcta analisi dels estats comptables, així com d'altres ratios economics financers permet coneixer els resultats que obté la seva empresa, les fonts que provenen, l'estat dels seus deutes, la seva situació patrimonial, per tal de seguir amb detall la marxa de l'empresa i els recursos que genera.

El procés de planificació que ha de precedir la posada en marxa d'una nova empresa, en la qual s'han de contemplar les obligacions a que els socis hauran de fer front per la seva constitució, així com aquelles que sorgiran com a conseqüencia l'inici i desenvolupament de la seva activitat.

El departament comptable gestionara la comptabilitat de la seva empresa o negoci d'acord amb la normativa vigent en cada moment i en funció de les necessitats comptables, financeres i economiques de la seva empresa.

Els serveis que la gestoria ofereix són els següents:

 • Elaboració de la comptabilitat
 • Elaboració de balanços
 • Elaboració del compte de pèrdues i guanys
 • Gestió de tresoreria
 • Confecció i legalització de llibres oficials


ASSESSORIA FISCAL

L'objectiu fonamental de Serveis i Marketing Davilans Consultors, S.L. a l'area d'assessoria fiscal consisteix en posar a l'abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la carrega tributaria. Aquesta area esta relacionada amb l'area comptable, que és la base per al calcul correcte dels impostos.

L'area d'Assessoria Fiscal compta amb personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu regim tributari.

Sóm experts en la planificació fiscal de PIMES, particulars i empreses, amb especial atenció a l'Impost de Renda i Societats, assessorant per resoldre de forma rapida i eficaç dubtes o consultes.

Realitzem les comprovacions pertinents, a fi de detectar les possibles incoherencies que hi pugui haver entre els diferents impostos o declaracions merament informatives (Intrastat, Declaració anual amb tercers, etc.).

Atenem totes les gestions davant les diferents administracions i anunciem oportunament els terminis de presentació de les autoliquidacions i impostos deguts.

Igualment, representem a la seva empresa i els seus socis, davant la Inspecció d'Hisenda, contestant a tots els que requeriments li siguin efectuats per part dels organismes oficials.

Assessorem sobre el tipus de fórmula empresarial (societat mercantil, societat civil, comunitat de béns o persona física) que més s'adeqüi a les necessitats i exigencies dels nostres clients, optimitzant la seva tributació i ocupant-nos de tot el necessari per a la constitució i gestió dels seus impostos.

Els serveis integrals per empreses i particulars:

 • Planificació i assessorament fiscal
 • Alta d’activitats i gestió censal
 • Elaboració dels comptes anuals.
 • Memòria i dipòsit al Registre Mercantil
 • Confecció i presentació d’impostos
 • - IVA i IRPF
 • - Impost de Societats
 • - Impostos especials
 • - Impost de Renda i Patrimoni
 • - Impost de Successions i Donacions
 • - Retencions i pagaments a compte
 • - Operacions Intracomunitàries
 • Recursos i reclamacions administratives davant
 • AEAT-ATC-TEAR
 • Representació en inspeccions fiscals.


CONSULTORIA

El nostre concepte d'assessorament va molt més enllà del compliment d'obligacions legals i tributàries. Sabem que els nostres clients necessiten tenir garanties de confidencialitat , privacitat i protecció de dades , així com un aval i garantia en el seu assessor pel que fa a factors claus en l'estratègia del seu negoci : patents , transmissió , venda i valoració d'intangibles . El nostre grup també li facilita aconseguir aliances estratègiques ; la possibilitat de crear ponts amb multinacionals i la contractació mercantil. Finalment, aspectes tan importants com els relatius a fórmules de finançament, el capital risc i l'expansió de la companyia (nacional i internacional) també són clau.

 • Estudi i confecció plans d’empresa
 • Reestructuració d’empreses
 • Valoració d’empreses i plans de viabilitat
 • Implantació de sistemes de Control de Gestió.
 • Implantació de plans de millora contínua
 • 5S - Toyota Production System
 • Implantació i certificació ISO
 • Control productivitat i reducció de costos
 • Tramitació fitxers Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
 • Acompanyament en canvis generacionals.


FORMACIÓ

Creació i implementació de solucions de formació adaptades a les necessitats dels nostres clients

 • Formació empresarial en programes específics
 • Coaching directiu i financier.

JURÍDICS

Oferim un servei integral en totes les àrees d'assessorament incloent-hi els serveis d'assessoria jurídica , que s'han especialitzat amb l'objectiu de cobrir totes les necessitats d'assessoria i assistència legal que demanden els nostres clients.

 • Constitució de societats civils, mercantils i comunitat de béns
 • Modificació d’estatuts
 • Assessorament i elaboració de Contractes mercantils

SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Estem especialitzats en la selecció de perfils específics per a diferents sectors. El nostre objectiu és aconseguir el resultat òptim per a l'empresa client , determinant els perfils professionals que millor s'ajustin als requeriments del lloc de treball. Ens impliquem per proporcionar recursos flexibles i eficients en els processos de selecció , que considerem estratègics en l'organització.

 • Processos de selecció de personal.
 • Assessorament i redacció de manuals d’acollida
 • Estudi del clima laboral
 • Estudi d’adequació persona-lloc de treball.
 • Disseny de plans de carrera
 • Promoció interna (Plans de succeció)
 • Plans d’igualtat
 • Relacions laborals i negociacions Convenis Col·lectius

ALTRES SERVEIS

Amb la voluntat de donar un servei integral als nostres clients, t'oferim la possibilitat de gaudir d'altres serveis del teu interès.

 • Assessorament informàtic
 • Auditories de comptes
 • Recerca financera
 • Tramitació d’ajudes públiques.
 • Marketing i comunicació.
 • Plans de pensions
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Patents i marques
 • Assegurances
 • Tràmits de trànsit i transport.