davilans consultors

assessoria fiscal 

L’objectiu fonamental de Serveis i Marketing Davilans Consultors, S.L. a l’area d’assessoria fiscal consisteix en posar a l’abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la carrega tributaria. Aquesta area esta relacionada amb l’area comptable, que és la base per al calcul correcte dels impostos.

L’area d’Assessoria Fiscal compta amb personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu regim tributari.

Sóm experts en la planificació fiscal de PIMES, particulars i empreses, amb especial atenció a l’Impost de Renda i Societats, assessorant per resoldre de forma rapida i eficaç dubtes o consultes.

Realitzem les comprovacions pertinents, a fi de detectar les possibles incoherencies que hi pugui haver entre els diferents impostos o declaracions merament informatives (Intrastat, Declaració anual amb tercers, etc.).

Atenem totes les gestions davant les diferents administracions i anunciem oportunament els terminis de presentació de les autoliquidacions i impostos deguts.

 

  Edifici Davilans Consultors

  Igualment, representem a la seva empresa i els seus socis, davant la Inspecció d’Hisenda, contestant a tots els que requeriments li siguin efectuats per part dels organismes oficials.

  Assessorem sobre el tipus de fórmula empresarial (societat mercantil, societat civil, comunitat de béns o persona física) que més s’adeqüi a les necessitats i exigencies dels nostres clients, optimitzant la seva tributació i ocupant-nos de tot el necessari per a la constitució i gestió dels seus impostos.

  Els serveis integrals per empreses i particulars:

  • Planificació i assessorament fiscal
  • Alta d’activitats i gestió censal
  • Elaboració dels comptes anuals.
  • Memòria i dipòsit al Registre Mercantil
  • Confecció i presentació d’impostos
  • – IVA i IRPF
  • – Impost de Societats
  • – Impostos especials
  • – Impost de Renda i Patrimoni
  • – Impost de Successions i Donacions
  • – Retencions i pagaments a compte
  • – Operacions Intracomunitàries
  • Recursos i reclamacions administratives davant
  • AEAT-ATC-TEAR
  • Representació en inspeccions fiscals.

  FORMULARI DE CONTACTE

  Estem a la seva disposició!