davilans consultors

auditoria socio-laboral

L’area d’Assessoria Laboral té una gran importancia per a les empreses, esta íntimament relacionada amb l’Assessoria Fiscal. La legislació laboral és molt canviant, requerint a les empreses un esforç permanent per estar actualitzats.

Al nostre despatx advocats i graduats socials s’encarrega de la gestió i assessorament en l’ambit de la jurisdicció social, orientant als clients de la modalitat de contractació que més li convé, ajudes i subvencions, confecció de les nomines del personal, liquidacions de la seguretat Social i assistencia davant la inspecció laboral.

 

Realitzem assessoria, consultoria, gestió i tramitació de tots els aspectes legals i administratius integrats en l’ampli camp del Dret Social.

Els serveis professionals del Gestor Laboral van dirigits al correcte i exhaustiu compliment de les obligacions normatives en l’ambit del Dret del Treball i de la Seguretat Social, així com la gestió i administració dels Recursos Humans.

Previament a la concertació del servei laboral, efectuem sense cap cost una auditoria socio-laboral de l’empresa, amb els seus documents, contractes, rebuts de salaris, etc.

L’equip professional i mitjans amb que compta el departament ens permet donar resposta en temps real en l’afiliació dels treballadors, redacció de contractes de treball, confecció de rebuts de salaris, liquidacions, liquidacions d’assegurances socials, estudis de costos, relacions bancaries , sent telematica practicament totes les gestions amb l’administració.

 

  L’estructura de Serveis i Marketing Davilans Consultors, S.L. permet que puguem abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l’experiencia i la prudencia que ens caracteritza, per oferir al client el que més li convé en cada moment.

  Dins de les gestions més comuns trobem les següents:

  • Informe de legalitat
  • Due diligence laboral
  • Assessorament en millora de processos.
  • Pre-inspeccions de treball.

  FORMULARI DE CONTACTE

  Estem a la seva disposició!