davilans consultors

Polítiques d’igualtat de gènere

El pla d’igualtat és obligatori per totes les empreses de més de 50 treballadors.

Les dates límits per complir aquestes obligacions són:

Empreses de +150 treballadors → Abans del 8 març de 2020

Empreses de +100 treballadors → Abans del 8 de març de 2021

Empreses de +50 treballadors →Abans del 8 de març de 2022

La implantació del pla d’igualtat implica diferents etapes:

Compromís de l’organització i constitució del comitè d’igualtat

Diagnòstic de la situació en la que es troba l’empresa. S’analitzen 10 punts:

 1. Característiques de l’empresa i cultura organitzativa
 2. Composició i distribució del personal
 3. Condicions de treball
 4. Política salaria
 5. Accés a l’empresa
 6. Desenvolupament de la carrera professional
 7. Formació
 8. Conciliació i coresponsabilitat
 9. Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual
 10. Llenguatge i comunicació no sexista

 

Pla d’acció, a determinar en funció dels objectius decretats a l’etapa 1 i del diagnòstic de l’etapa 2.

Fases d’execució dels objectius

Seguiment i avaluació.

Una vegada finalitzat, es renova el comitè d’igualtat i es torna a engegar el procés. Un bon pla d’igualtat té una vigència d’entre 2-3 anys.

Per últim, es registra el pla d’igualtat a la Generalitat de Catalunya.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE GÈNERE

Les empreses que estan desenvolupant el pla d’igualtat o que, tot i no tenir l’obligació legal, volen acollir-se a determinades subvencions i ajudes públiques, han de tenir un protocol contra l’assetjament sexual.

Els aspectes a considerar són:

 1. Objectius
 2. Declaració de compromís
 3. Responsabilitats de l’empresa
 4. Constitució dels òrgans a l’empresa per aplicació de les mesures preventives
 5. El protocol (detall de mesures)
 6. Procediment de resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de gènere
 7. Principis i garanties
 8. Publicitat i aplicació

 

 

CODI ÈTIC

És un element comercial, però obligatori de cara a optar a les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya.

El document consta de 5 fases:

 1. Missió, visió i valors
 2. El codi ètic
 3. Principis ètics i regles de conducta general
 4. Prohibicions ètiques
 5. Eines de control i seguiment

 

  ESTUDI DEL REGISTRE RETRIBUTIU

  Des de l’aprovació del RD 902/2020 el 13 d’octubre, és obligatori per totes les empreses, independentment de la seva mida, fer un pla d’igualtat retributiva entre homes i dones i un estudi de la bretxa salarial.

  Aquest estudi es centra en vàries fases:

  1. Distribució de l’estructura de personal
  2. Percepció interna de les persones
  3. Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes
  4. Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial
  5. Anàlisi de les dades
  6. Conclusions de l’àmbit retribució
  7. Registre retributiu
  8. Objectius de millora
  9. Eines d‘avaluació i seguiment.

  Sovint, per poder analitzar la bretxa és necessari fer una Descripció dels Llocs de treball, per determinar quins llocs de treball tenen valor similar.

  FORMULARI DE CONTACTE

  Estem a la seva disposició!